Tag - کسب و کار

چهار مزیت داشتن منتور خوب

سعی و خطا اجتناب ناپذیر است، اما این تنها راه برای یادگیری نیست. ارسطو می نویسد: «کسانی که می دانند، انجام می دهند و کسانی که درک می کنند، درس می دهند». به استارتاپ خود نگاه کنید، یادگیری از یک منتور که واقعاً صنعت شما را درک کرده است، آموزشی است که هموزن طلا می ارزد. منتور کسی است، که در صنعت شما یا در صنایع مشابه شما فعال است، اما به اصطلاح چند پیراهن از شما بیشتر پاره کرده [...]

بیشتر بخوانید...